แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 24 เมษายน 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 24 มีนาคม 2560
ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัย ประจำปี 2560 05 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 29 มกราคม 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2560 26 พฤศจิกายน 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 14 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง เทศบาลตำบลขามสะแกแสงคัพ ครั้งที่7 23 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 22 สิงหาคม 2559
โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 15 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุม 15 สิงหาคม 2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 10 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 08 สิงหาคม 2559
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 03 สิงหาคม 2559
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตบลขามสะแกแสง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ 27 กรกฎาคม 2559
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 22 กรกฎาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 16 มิถุนายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง 14 มิถุนายน 2559
เรื่อง พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 31 พฤษภาคม 2559
เรื่อง พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่3 31 พฤษภาคม 2559
โครงการแผนชุมชน การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๙ ขาม๑ 24 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2559 23 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2559 23 พฤษภาคม 2559
โครงการสนับสนุนการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ชุมชนขาม ๒ 19 พฤษภาคม 2559
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๙ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำ บลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 16 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 16 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสงเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง กำหนดการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน/โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 03 พฤษภาคม 2559
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 03 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ส่งรายงาน งบแสดงฐานะการเงินเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียนประธานชุมชน 24 ธันวาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 24 ธันวาคม 2558
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 20 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 12 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 11 พฤศจิกายน 2558
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 28 ตุลาคม 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 26 สิงหาคม 2558
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๘ 07 สิงหาคม 2558
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๘ 27 กรกฎาคม 2558
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 08 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๘ 23 เมษายน 2558
โครงการสนับสนุนการจจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ (ชุมชนขาม2) 23 เมษายน 2558
เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 30 มีนาคม 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 17 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 24 ธันวาคม 2557
เรื่อง ขอเชิญอปพร.สังกัดศูนย์เทศบาลตำบลขามสะแกแสงเข้าร่วมประชุม 19 ธันวาคม 2557
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ 10 พฤศจิกายน 2557