แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการ 30 ตุลาคม 2557
เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี๒๕๕๗ 13 สิงหาคม 2557
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 25 กรกฎาคม 2557
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 25 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่๒/ ๒๕๕๗ 25 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๗ 24 กรกฎาคม 2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 11 มิถุนายน 2557
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06 มิถุนายน 2557
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 08 เมษายน 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแน่งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร 08 เมษายน 2557
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร 08 เมษายน 2557
เรื่อ งสิทธิของคนพิการ 08 เมษายน 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เชิญอ่านหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชั้น 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จ้า 25 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำทุก ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๔ - ม.ค. ๕๕ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ 27 มีนาคม 2556
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 27 มีนาคม 2556