ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

S  11747333

S  11747332