ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

Scan20

 

Scan21