ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐

676869707172