ขอเชิญประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5566