พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12