แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปี 2562 28 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 08 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 08 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสอบ 05 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 03 กรกฎาคม 2562
โครงสร้างแต่ละกอง 27 มิถุนายน 2562
ภาระค่าใช้จ่าย 27 มิถุนายน 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 24 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 มิถุนายน 2562
กำหนดรับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11 มิถุนายน 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 02 พฤษภาคม 2562
การจัดประชุมคณะทำงาน คัดเลือกตัวชี้วัดและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 06 มีนาคม 2562
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล 17 มกราคม 2562
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 04 มกราคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 30 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญประชุมสภาเทสบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 29 พฤศจิกายน 2561
การจัดประชุม คณะผู้บริหาร การทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส 15 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 01 พฤศจิกายน 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 29 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์"โครงการขยายเวลาบริการประชาชน ช่วงพักเที่ยง" 03 ตุลาคม 2561
ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 01 ตุลาคม 2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 21 สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 21 สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 16 สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 08 สิงหาคม 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบในกระบวนการงานให้บริการ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การเพิ่มกระบวนงานบริการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 17 กรกฎาคม 2561
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 26 มิถุนายน 2561
ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561 31 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 26 เมษายน 2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 28 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 มีนาคม 2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ตุลาคม 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ 25 สิงหาคม 2560
ขอเชิญประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 18 สิงหาคม 2560
ขอเชิญประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 สิงหาคม 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 30 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ 11 กรกฎาคม 2560
พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 พฤษภาคม 2560