แสดง #
ชื่อ วันที่แก้ไข
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 25 กรกฎาคม 2560
สอบราจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสะแกราษฏร์ ซอย 5 29 มิถุนายน 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 26 มิถุนายน 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 21 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสะแกราษฎร์ ซอย 5 20 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสะแกราษฎร์ ซอย 5 20 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดการการจัดประชาคมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑.๒) 03 พฤษภาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 เมษายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 05 เมษายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่องการประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 05 เมษายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก 20 มีนาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก 16 มีนาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสันติสุข 1 ซอย 8 (ต่อโครงการเดิม) 03 มีนาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา หอถังสูง 20 มกราคม 2560
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง 23 ธันวาคม 2559
test by admin 23 ธันวาคม 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะค่า ตำบลขามสะแกแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auc 22 พฤศจิกายน 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะค่า ตำบลขามสะแกแสง 16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 11 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 11 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนขาม ๓ ซอย ๗ 02 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนขาม ๓ ซอย ๓ 02 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสันติสุข ๒ ซอย ๕ 02 พฤศจิกายน 2559
ปรกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ จำนวน 3 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 27 ตุลาคม 2559
ประเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 27 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 27 ตุลาคม 2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 มิถุนายน 2560
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 29 สิงหาคม 2559
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง 18 สิงหาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย8 08 สิงหาคม 2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบปิดข้างเทท้ายเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร จำนวน 1 คัน 17 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนทศบาล2" 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา จำนวนฝารางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,140 ฝา " 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันติสุข1 ซอย5 เชื่อมถนนสันติสุข1 ซอย6 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 12 ร่วมเทศบาล 11 (ช่วงที่1) 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการวางท่อระบายน้ำจากชุมชนขาม3 ถึงสระโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง" 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง"โครงการก่อสร้างระบายน้ำขาม3 ซอย6 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูถนนขาม1 ซอย2 16 มิถุนายน 2559
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ 06 มิถุนายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 02 มิถุนายน 2559