แสดง #
ชื่อ วันที่แก้ไข
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล4 ด้านทิศตะวันตก 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะแกราษฏร์ ซอย8 08 กรกฎาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างฯ 08 กรกฎาคม 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ 16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สันติสุข1 ซอย9 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศ สอบราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนแจ้งพัฒนา 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 05 มกราคม 2559
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารป้องกันภัยด้านหลังเป็นห้องพักเวร และห้องวิทยุสื่อสาร1 16 พฤษภาคม 2557
แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารป้องกันภัยฯ ตามหนังสือเลขที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารป้องกันภัยด้านหลังเป็นห้องพักเวร และห้องวิทยุสื่อสาร 16 พฤษภาคม 2557
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 16 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณาคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สันติสุข 1 ซอย9 16 กรกฎาคม 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) เพิ่่มเติม ฉบับที่ ๑ 16 พฤษภาคม 2557