แสดง #
ชื่อ วันที่แก้ไข
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผิดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา 17 พฤษภาคม 2559
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ภายในเขตเทศบาล 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเริม(นม) ปรจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 17 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประดิษฐานพร้อมซุ้มประตูพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 04 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสันติสุข 2 ซอย 9 04 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ระดับตำบล 03 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง 10 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 10 โครงการ 09 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ 07 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๔) และผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 03 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในกองการประปา 02 กุมภาพันธ์ 2559
การเปิดเผยแพร่ราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง 02 กุมภาพันธ์ 2559
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 01 กุมภาพันธ์ 2559
คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ(กองสาธารณสุข)ทต.ขามสะแกแสง 01 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 29 มกราคม 2559
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 มกราคม 2559
เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 มกราคม 2559
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 ธันวาคม 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 18 ธันวาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสันติสุข 2 ซอย 9 15 กันยายน 2558
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 25 กันยายน 2558
เรื่อง แก้ไขประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 15 กันยายน 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนขาม1 ซอย2 09 กันยายน 2558
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 09 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 20 สิงหาคม 2558
เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จำนวน 7 โครงการ 07 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเือนตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑,๒,๓,) 20 สิงหาคม 2558
เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เทศบาลตำบลขามสะแกแสงคัพ ครั้งที่ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 09 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 08 กรกฎาคม 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 23 เมษายน 2558
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล2 25 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล2 13 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา 06 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 มกราคม 2559
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา 16 กรกฎาคม 2558
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖- กันยายน ๒๕๕๗) 23 มกราคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 15 มกราคม 2558
เรื่อง ผลสอบราคาจ้างทำอาหารฯสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 23 ธันวาคม 2557
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างฯ 20 ตุลาคม 2557
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ 09 ตุลาคม 2557
เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 05 มกราคม 2559
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 29 กันยายน 2557
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สะแกราษฏร์ ซอย8 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล4 ด้านทิศตะวันตก 27 สิงหาคม 2557