แสดง #
ชื่อ วันที่แก้ไข
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 31 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 พฤษภาคม 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 1 (สาย อ.ขามสะแกแสง-อ.คง) 13 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านขาม-อ.โนนสูง(ฝั่งทิศตะวันออก) 24 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หนองมะค่า ซอย 2 ถึงถนนหนองมะค่า 24 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขาม 3 ซอย 7/1 24 มกราคม 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 04 มกราคม 2562
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2559 21 พฤษภาคม 2561
รายงานปรับงบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 พฤศจิกายน 2561
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑)แก้ไขครั้งที่ 1 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 31 ตุลาคม 2561
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 14 พฤศจิกายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนน คสล.ขาม 3 ซอย 7/1 02 ตุลาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านขาม-อ.โนนสูง(ฝั่งทิศตะวันออก) 02 ตุลาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30 สิงหาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หนองมะค่า ซอย 2 ถึง ถนนหนองมะค่า ครั้งที่ 3 30 สิงหาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขาม 3 ซอย 2 25 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขาม 3 ซอย 11 25 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแสง 25 มิถุนายน 2561
การประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสะแกราษฎร์ ซอย 20 23 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หนองมะค่า ซอย ๒ ถึง ถนนหนองมะค่า 23 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายท่อเมนประปา จำนวน ๗ จุด 23 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล6(ช่วงสาธารณสุขอำเภอ-สุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๖ (ช่วงสาธารณสุขอำเภอ-สุดเขตเทศบาล) 15 มิถุนายน 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 104 ชุด 18 พฤษภาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนาทางไปบ้านหนุก 15 พฤษภาคม 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 15 พฤษภาคม 2561
โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จำนวน 75 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 15 พฤษภาคม 2561
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 20 เมษายน 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑) 30 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 28 มีนาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 มีนาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดวื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเทศบาล 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล ๙ 23 มิถุนายน 2561
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 04 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขาม 3 ซอย 7 (หลังที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง) 01 พฤศจิกายน 2561
การลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 03 ตุลาคม 2560
ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 25 มิถุนายน 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 31 สิงหาคม 2560
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับทีี่ 1 31 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสันติสุข 1 ซอย 2 31 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 31 สิงหาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 31 สิงหาคม 2560