ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

S  11755522

S  11755523S  11755526

S  11755524

S  11755525