การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขาม 3 ซอย 7 (หลังที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง)

Scan0001Scan0002