ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

Scan1001

Scan1003

Scan1004

Scan1002

Scan0005