การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านขาม-อ.โนนสูง(ฝั่งทิศตะวันออก)

p1p2p3p4p5p6p7p8