ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

5657585960