โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จำนวน 75 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

123