การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Scan000711Scan000822Scan000933Scan001044Scan001255