การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดวื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเทศบาล

Scan001600Scan001811Scan001922Scan002033Scan002144