ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

Scan0001111Scan0003222