ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประดิษฐานพร้อมซุ้มประตูพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

Scan00007