เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Scan0042Scan0043

Scan0044

Scan0045Scan0046

Scan0047