ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

Scan0070

Scan0071