เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จำนวน 7 โครงการ

Scan0051

Scan0056