เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา

Scan0041Scan0042