งานจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทั้ง๗ ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ให้เกียรติเป็นผู้มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ปู่ย่าตายายที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

 

jpg11  jpg10

jpg9  jpg8

jpg7