จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

IMG 9357

IMG 9367

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทั้ง ๗ ชุมชน ณ อาคารป้องกันและ

IMG 9352IMG 9361บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 

IMG 9345

IMG 9344

IMG 9341