โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นทีี่่เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัยที่มีต่อตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานเปิดงาน และนายประสาท วัชระสุขโพธิ์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

IMG 6392IMG 6402IMG 6457IMG 6525IMG 6572IMG 6606IMG 6590