โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม

วันพุธ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล มีบริการตัดผม และบริการนวดแผนโบราณนวดเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้มารับเบี้ยยังชีพ

page