โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมการอบรมการนวดแผนไทยเพื่่อสุขภาพ(แพทย์ทางเลือก) โดยคณะวิทยากรแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลขามสะแกแสง (รวมระยะเวลา ๓ วัน)ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ณห้องประชุมเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชั้น ๒ โดยใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และผู้เข้าอบรมได้รับใบประกอบวิชาชีพการนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลขามสะแกแสง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

นวด