โครงการประชาอาสาปลูกป่า (ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปี ๒๕๕๘ รอบที่๒)

งานธุรการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ อำเภอขามสะแกแสง ปี ๒๕๕๘  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติpage