โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

 วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่ ๑๐ กรกฎาคม ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ แก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทั้ง ๗ ชุมชน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติร่วมโครงการพร้อมทั้งร่วมจ่ายเบี้ยแก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

IMG 1463

IMG 1474IMG 1471IMG 1475IMG 1494IMG 1496