"งานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง" ประจำปี ๒๕๕๗

"งานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง" จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานที่จัดขึ้นประจำทุกๆ ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในงานนี้รวมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของอำเภอขามสะแกแสงโดยเฉพาะ "พริก"  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๙ แห่ง ทั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีการทำการเกษตรพื้นบ้าน มีการแข่งขันขบวนรถพริก การประกวดพริกยอดสน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพรก2

พรก

พรก3