โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-                   งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่ ๒ ระจำเดือนพฤศจิกายน  ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน ๗๗๕ คน ผู้พิการ จำนวน ๙๖ คน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๗ คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลให้เกียรติเป็นผู้มอบเบี้ย   และทางเทศบาลฯได้เตรียมรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับเบี้ยยังชีพ เบยพย

เบยพยๅ