โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสงปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กองการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯปลอดโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีและถูกต้องตามวัย ซึ่งมีผู้ปกครอง คณะครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวม ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

page7page