โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดทำโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยนายกิตติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอตำบลขามสะแกแสง เป็นประธานเปิดงาน และนายประสาท วัชระสุขโพธิ์เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างด้านสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการบรรยายธรรม  การอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การอบรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ การแข่งขันประกวดรำวงย้อนยุคของผู้สูงอายุทั้ง ๗ ชุมชนและมีกิจกรรมนันทนาการอีกมากมายที่สร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

เบย

ผสงอาย

จาย

ผสอย