โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องของอำเภอขามสะแกแสง

เทศบาลตำบลขามสะแกแสงได้ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องของอำเภอขามสะแกแสง มีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจอำนวยความเป็นธรรมในระดับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย มีพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

ยตธรรม

งาน