โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลขามสะแกแสงจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๒ พรรษามหาราชินี วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีการแจกพันธ์ุต้นไม้ให้แต่ละชุมชนนำไปปลูก จากนั้นร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ถนนสายขาม-คง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

ตนไม

ตนไม 2

page

ตด