จ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่ ๑๑ประจำเดือนสิงหาคม ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน ๗๔๓ คน ผู้พิการ จำนวน ๘๕ คน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๗ คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลให้เกียรติเป็นผู้มอบเบี้ย  และในเดือนนี้มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ได้ร่วมสนุกร่วมกัน  ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

เบยเบยสค