โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ - ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อให้ประชาชน่ ในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหาด้านการผลผลิตเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี โดยมีนายประสาท วัชระสุขโพธฺืื นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสงเป็นประธานเปิดงาน และนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โดยกำหนดการวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมสะแกราษฏร์  และวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ประชาคมสันติศาลาสุข  ในการอบรมมี นายพรชัย เครื่องกลาง จพง.การเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพและ การใช้เชื้อราไตโครเตอร์มา ควบคุมและป้องกันโรคพืชอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมสะแกราษฏร์ 

สะ

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมสันติสุข

สน

สนต