โครงการงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

pageรปรวม

รวมๅ

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วัดขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป โดยนายประสาท วัชระสุขโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสงกล่าวรายงาน และนายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ปลัดอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศ บาลฯ และประชาชนทั้ัง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมกัน และช่วงค่ำ ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดขาม