เทศบาลตำบลขามสะแกแสงดำเนินการจัดเวทีเสวนาประชาคม

เสวนา

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ดำเนินการเสวนาประชาคมทุกชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืนโดยมีนายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาประชาคมเทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้านในเขตเทศบาล ประธานชุมชนทุกชุมชน เพื่อสร้างความปรองดองลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีในชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอขามสะแกแสงรป