โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ (ชุมชนหนองมะค่า)

ทต.ขามสะแกแสงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ออกชุมชนหนองมะค่า โดยการจัดเวีทีประชาคมแผนชุมชนทั้ง๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน

 

jpg44

jpg43

jpg42

jpg41

jpg40

jpg39