โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ (ชุมชนขาม๓)

ทต.ขามสะแกแสงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำแผนึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง โดยคนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยในวันที่๔ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ออกชุมชนขาม๓ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนขาม๓ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี 

jpg38

jpg37

jpg36