โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ ( ชุมชนขาม๒)

ทต.ขามสะแกแสงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง ในวันที่๓ เมษายน ๒๕๕๗ ทต.ขามฯได้กำหนดการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ ที่ชุมชนขาม๒ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนขาม๒ เป็นอย่างมาก มีพ่อแม่พี่น้องออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอแผนพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก

 

page8

kkkkss

kkkkk