โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี2557 (ชุมชนขาม๑)

เทศบาลตำบลขามฯ จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี2557โดยร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามฯ ทั้ง ๗ ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาแก้ไขปัญญหาต่างๆ ในชุมชนดำเนินการระหว่างวันที่ ๒-๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลขามฯ วันที่๒ เมษายน ๒๕๕๗ ออกชุมชนขาม ๑ เพื่อรับฟังแนวคิดของประชาชน

jpg32

t .jpg31

jpg30

jpg29