งานจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่ ๗ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทั้ง๗ ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ให้เกียรติเป็นผู้มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ปู่ย่าตายายที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลฯและทางเทศบาลมีรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ

 

img 5211

img 5169

img 5214

img 5185

jpg28

jpg27