โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี๒๕๕๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
กองการศึกษา เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดทำโครงการบัณทิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๖ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ณ ห้องประชุมสภาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสาท วัชระสุขโพธิ์นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้มอบอนุบัตรให้กับเด็กๆที่จบการศึกษา พร้อม ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆที่จบการศึกษา

 

ฃ

jpg25

jpg24

jpg22

jpg21