แสดง #
ชื่อ วันที่แก้ไข
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 18 เมษายน 2562
บัณฑิตน้อย ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปี 2562 18 เมษายน 2562
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 25 มกราคม 2562
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 14 มกราคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2561 19 ธันวาคม 2561
การเข้าร่วมกิจกกรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 06 ธันวาคม 2561
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 29 พฤศจิกายน 2561
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 10 ตุลาคม 2559
การประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 21 กันยายน 2559
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 11 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ 13 มกราคม 2559
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 07 มกราคม 2559
พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 28 ธันวาคม 2558
"โครงการหน้าบ้านน่ามอง" 18 กันยายน 2558
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 21 กันยายน 2558
โครงการจ่ายบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 09 กันยายน 2558
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ 25 สิงหาคม 2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 13 สิงหาคม 2558
โครงการ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 10 สิงหาคม 2558
โครงการประชาอาสาปลูกป่า (ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปี ๒๕๕๘ รอบที่๒) 23 กรกฎาคม 2558
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 03 กรกฎาคม 2558
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ 21 เมษายน 2558
"งานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง" ประจำปี ๒๕๕๗ 17 ธันวาคม 2557
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 10 พฤศจิกายน 2557
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสงปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 30 ตุลาคม 2557
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ 19 กันยายน 2557
โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 10 กันยายน 2557
พิธีปิดกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลขามสะแกแสง คัพ ครั้งที่ ๕ 01 กันยายน 2557
โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องของอำเภอขามสะแกแสง 02 กันยายน 2557
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 13 สิงหาคม 2557
จ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 07 สิงหาคม 2557
เทศบาลตำบลขามสะแกแสงคัพ ครั้งที่๕ 30 กรกฎาคม 2557
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ(ฟรี) 25 กรกฎาคม 2557
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ - ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 25 กรกฎาคม 2557
โครงการงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ 22 กรกฎาคม 2557
เทศบาลตำบลขามสะแกแสงดำเนินการจัดเวทีเสวนาประชาคม 15 กรกฎาคม 2557
โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 19 พฤษภาคม 2557
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ (ชุมชนหนองมะค่า) 19 พฤษภาคม 2557
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ (ชุมชนขาม๓) 19 พฤษภาคม 2557
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ ( ชุมชนขาม๒) 19 พฤษภาคม 2557
การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปี ๒๕๕๗ 28 เมษายน 2557
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี2557 (ชุมชนขาม๑) 19 พฤษภาคม 2557
งานจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่ ๗ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 19 พฤษภาคม 2557
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี๒๕๕๖ 19 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย 19 พฤษภาคม 2557
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๗ 19 พฤษภาคม 2557
อปพร.ทต.ขามสะแกแสง1 19 พฤษภาคม 2557
งานมวยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2557 19 พฤษภาคม 2557
งานจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 19 พฤษภาคม 2557
อปพร.ทต.ขามสะแกแสง 19 พฤษภาคม 2557